Kontroler jakości (Wykroty)

20 czerwca, 2022

invenio QD jest częścią międzynarodowej firmy inżynierskiej mającej swoje oddziały w Europie, Ameryce i Australii.

Nasza firma zajmuje się usługami z zakresu kontroli jakości i napraw części samochodowych, outsourcingu specjalistów oraz pracowników produkcyjnych, inżynierią mechaniki i procesów wytwórczych oraz szkoleniami. Numer agencji zatrudnienia 17728.

W chwili obecnej na potrzeby naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko:

Kontroler jakości – praca od „zaraz” – Wykroty

Miejsce pracy: Wykroty

Wymagania:

  • Gotowość do pracy w systemie 3- zmianowym
  • Mile widziane doświadczenie w obszarze kontroli jakości lub na stanowiskach produkcyjnych
  • Gotowość do podjęcia pracy „od zaraz”

Zakres pracy:

  • Wizualna kontrola jakości elementów – fotele samochodowe
  • Kontrola finalna przy linii montażowej
  • Dbałość o jakość produktów zgodnie ze standardami
  • Używanie prostych narzędzi mierniczych, takich jak: mikrometr, suwmiarka (po przeszkoleniu)

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
  • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
  • Długofalową współpracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest invenio QD Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 000283908, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej 646-288-54-50 (dalej „Administrator”).

Dane adresowe Administratora do kontaktu: adres: 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2, e-mail: tychy(at)invenio.pl

Celem przetwarzania przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. O ile wyrazi Pani/Pan zgodę Pani/Pana dane mogą być również wykorzystane na potrzeby dalszych rekrutacji w przedsiębiorstwie Administratora przez okres wskazany w tej zgodzie. Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać użyte w celu nawiązania kontaktu, oceny przydatności oraz na potrzeby ewentualnie zawieranej w przyszłości umowy pomiędzy Panią/Panem oraz Administratorem.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są m.in. art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. a i lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, oraz – gdy adekwatne – art. 221 oraz art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Wspomniane przepisy upoważniają Administratora do przetwarzania przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją jako działaniem koniecznym dla zawarcia ewentualnej (przyszłej) umowy pomiędzy Panią/Panem oraz Administratorem, a także w związku z realizacją obowiązków i praw wynikających z przepisów prawa pracy. Nadto, przetwarzanie Pani/Pana danych podyktowane jest zabezpieczeniem uzasadnionego prawnie interesu Administratora jakim jest możliwość obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Wobec zgłoszonej przez Panią/Pana chęci uczestnictwa w dalszych procesach rekrutacyjnych – podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych leży również udzielona przez Panią/Pana zgoda.

Na etapie rekrutacji, Administrator nie przewiduje przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem – ewentualnie – podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej oraz – o ile będzie Pani/Pan przyjmowany do pracy – podmiotów świadczących usługi z zakresu medycyny pracy.

Z uwagi na zabezpieczenie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, Pani/Pana dane mogą być przechowywane przez Administratora do upływu okresu prowadzonej rekrutacji, jak również do upływu przedawnienia potencjalnych roszczeń skierowanych przeciwko Administratorowi (lecz nie dłużej aniżeli okres 3 lat liczonych od końca roku, w jakim zakończyła się rekrutacja na dane stanowisko).

Na mocy obowiązujących przepisów jest Pani/Pan uprawniona do: 1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 2) sprostowania tychże danych, 3) ich usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz 5) przenoszenia danych – na zasadach, w zakresie oraz w sytuacjach określonych w art. 15 – 21 RODO.

Jest Pan/Pani uprawniony/a do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

W sytuacji, w której uważa Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów, jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem właściwym w zakresie spraw dotyczących danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panią/Pana swych danych osobowych w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich wskazania może skutkować faktycznym brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, czy też uniemożliwić ewentualne zawarcie umowy. W zakresie wskazanym w art. 221 i art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Administrator uprawniony jest do żądania podania przez Panią/Pana danych osobowych w oparciu o tenże przepis prawa, a ich niepodanie może skutkować wykluczeniem Pani/Pana z procesu rekrutacyjnego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć przetwarzaniu w celu wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do Pani/Pana osoby, w tym także profilowania.

Wyślij podanie o pracę:
Scroll to Top
Przewiń do góry