Wspólnymi siłami

W 1996 roku ogłoszono treść pierwszej europejskiej normy dotyczącej zarządzania środowiskowego – ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. Norma ta zastąpiła inne, krajowe normy związane z zarządzaniem środowiskowym. W miarę jej wprowadzania w coraz to większej ilości organizacji dostrzeżono wiele nieścisłości i niedopasowania systemu zarządzania środowiskowego do warunków panujących w przedsiębiorstwach. W związku z tym dokonano modyfikacji treści ISO 14001. Wprowadzone zmiany pozwalały na łatwiejsze zintegrowanie systemu zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000. Najnowsze wydanie normy ISO 14001 pochodzi z 2004 roku, natomiast Polski Komitet Normalizacyjny przyjął do stosowania jej polską wersję która została opublikowana w 2005 roku.

W tym roku nasz zespół wdrożeniowy stanął przed kolejnym trudnym wyzwaniem, a mianowicie wdrożeniem w organizacji kolejnej normy ISO, tym razem dotyczącej ochrony środowiska. 13-tego kwietnia osiągnęliśmy sukces w postaci uzyskania pozytywnej opinii jednostki certyfikującej URS w kwestii wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015. Jej celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez organizację w sposób zgodny z jej potrzebami. Dzięki wdrożeniu systemu możliwe jest spełnienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, jak również zwiększenie zysków dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu mediami (oszczędności zużycia wody, energii i surowców). Norma ta pozwala także zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz poprawić bilans ekologiczny firmy.

Wdrożenia procesu polegało na przeprowadzeniu w organizacji następujących etapów:

1. Określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje m.in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań;
2. Wyodrębnienie procesów w organizacji w obszarze zarządzania środowiskowego wraz z identyfikacją ryzyka i szans;
3. Następnie opracowanie odpowiedniej dokumentacji czyli niezbędnych instrukcji operacyjnych i formularzy;
4. Kolejnym etapem było zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami poprzez zorganizowanie odpowiednich szkoleń;
5. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji, przeszkoleniu pracowników przeprowadziliśmy tzw. audyt wewnętrzny za zgodność z wymaganiami normy ISO 14001, który nie stwierdził żadnych niezgodności;
6.  Ostatnim etapem było przeprowadzenie przez jednostkę certyfikującą audytu , który dał wynik pozytywny i co za tym idzie otrzymanie przez invenio certyfikatu ISO 14001.

Warto zaznaczyć , że wdrożone procedury Zarządzania Środowiskowego stanowią w naszej firmie rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015 i normą ISO 45001:2018 o wymagania normy ISO 14001:2015. Uzyskanie certyfikatu było rezultatem pracy i zaangażowania całego zespołu wdrożeniowego. Chcielibyśmy gorąco podziękować również wszystkim pracownikom, którzy na co dzień w swojej pracy stosują tę normę. Pozytywna ocena wystawiona przez audytora dowodzi, że podążamy właściwą ścieżką, która jest stale usprawniana przez cały nasz zespół.

Scroll to Top
Przewiń do góry