За Инвенио

Тази година Ивенио България се гордее с постигнати цели. Успя да докаже, че дори във време на пандемия може да се запази и развива.

Предвид сложната ситуация в глобален мащаб, ние успяхме да се съхраним като екип и дори да го увеличим, което води до положителен ефект като това да се преместим в по-голям и представителен офис. Редно e да споменем и фактическото ни разрастване, а именно разширяването на нашето портфолио от клиенти, които не са само в автомобилната индустрия, а в коренно различни направления като хранително-вкусовите, телекомуникационните, медицинските и козметичните отрасли. Спомагаме за производството на следните продукти в производствата: в хранително-вкусовата промишленост за производство на безалкохолни напитки, в телекомуникационната за оптични кабели за пренос на интернет, в козметичната за производство на гримове и в медицинската промишленост за производство алуминиеви детайли за корпуси на термометри. Сблъскването с тези различни направления беше предизвикателство за нас, което ни накара да се усъвършенстваме и развиваме в по-добри посоки.

Ефектът от развитието ни е, че екипът ни е по-целеустремен към нови предизвикателства и към развитието на една вече напълно утвърдена компания в България, каквато е Инвенио.

__________

About us
This year, Invenio Bulgaria is proud of its achievements. It has managed to prove that even in times of pandemic it can sustain and grow.

Given the complex situation globally, we have managed to preserve ourselves as a team and even grow it, leading to positive effects such as moving to a larger and more representative office. It is also worth mentioning our actual growth, namely the expansion of our portfolio of customers, which are not only in the automotive industry, but in radically different areas such as the food, telecommunications, medical and cosmetics industries. We contribute to the production of the following products: in the food industry for the production of soft drinks, in the telecommunications industry for fiber optic cables for the transmission of the Internet, in the cosmetics industry for the production of make-up and in the medical industry for the production of aluminum parts for thermometer housings. Facing these different directions was a challenge for us, which made us improve and develop in better directions.

The effect of our development is that our team became more committed to those challenges which results in making Invenio a fully reliable company on the Bulgarian market.

Scroll to Top
Scroll to Top